A. Subsidie

 1. De toe te kennen subsidie bedraagt per aanvraag ten hoogste €750,– (zegge zevenhonderd en vijftig euro).
 2. In uitzonderlijke gevallen kan een hoger subsidiebedrag worden toegekend.
 3. De subsidie wordt achteraf uitgekeerd. De subsidie kan (gedeeltelijk) vooraf worden uitgekeerd.Hiertoe dient de aanvrager onderbouwd te verzoeken.
 4. Om geen afhankelijke situatie te scheppen geeft het fonds geen structurele subsidie. Indien een project/activiteit wordt herhaald, kan er wel een nieuwe aanvraag ingediend worden. Deze aanvraag wordt dan opnieuw in behandeling genomen, waarbij een eerdere toekenning van de subsidie geen garantie voor een tweede toekenning biedt.
 5. Subsidie kan alleen worden verleend als het budget van het fonds toereikend is.
 6. De subsidie wordt door het fonds verleend onder voorwaarde van een volledige nakoming door aanvrager en diens organisatie van de met het fonds gemaakte afspraken, met inbegrip van de bepalingen van de subsidievoorwaarden.

B. Doel van de aanvraag

 1. Het doel van het project/de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, moet overeenstemmen met de doelstellingen van het fonds. Dat wil zeggen dat de activiteit gericht moet zijn op de emancipatie en/of acceptatie van LHBTI’s.
 2. Het project/de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, dient:
  • betrekking hebben op cultuur, educatie en/of sport
  • op een duurzaam resultaat gericht te zijn,
  • concreet en haalbaar te zijn,
  • (onder meer) in Utrecht plaatsvinden, en
  • op het programma van het Midzomergracht Festival in een of andere vorm terug te komen.
 3. Het project/de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, mag geen winstoogmerk hebben.
 4. Commerciële bedrijven die naast hun winstgevende activiteiten ook maatschappelijke activiteitenwillen ontplooien komen wel in aanmerking voor subsidies.
 5. Politieke partijen en daaraan gelieerde organisaties komen niet in aanmerking voor een subsidie.

C. Aanvraag

 1. In de aanvraag moet naar voren komen op welke manier het project/de activiteit bijdraagt aan de emancipatie en/of acceptatie van LHBTI’s.
 2. De activiteit en de doelgroep van de activiteit moeten duidelijk omschreven zijn. Ook moet naar voren komen hoe de resultaten van het project/de activiteit gemeten worden en wat het te verwachten maatschappelijk effect is.
 3. De aanvrager moet financieel betrouwbaar zijn. Bij de aanvraag dient daarom een gedegen begroting meegestuurd te worden.
 4. Uit het financieel dekkingsplan moet blijken dat er een daadwerkelijk tekort voor het project/de activiteit is. Ook moet worden aangegeven hoe een eventuele bijdrage van het fonds zich verhoudt tot de eigen bijdrage, bijdragen van andere financiers/fondsen en overige bijdragen.
 5. Indien de verzochte subsidie (gedeeltelijk) bestemd is voor de aankoop van goederen, dient in de aanvraag te worden vermeld op welke wijze de goederen na afloop van het project/de activiteit worden herbestemd.

D. Wijze van indienen

 1. De aanvrager dient de aanvraag via e-mail in.
 2. De aanvrager dient gebruik te maken van het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is op de website (www.midzomergracht.nl) te downloaden.
 3. De aanvraag dient naar het e-mailadres fonds@midzomergracht.nl te worden verzonden.
 4. De aanvraag dient compleet en in één geheel te worden ingediend.
 5. Incomplete aanvragen worden met opgave van redenen onbehandeld retour gezonden.

E. Toetsingscommissie

 1. De aanvragen worden door de toetsingscommissie van het fonds beoordeeld.
 2. De commissie vergadert vier keer per jaar. De aanvrager dient daarom rekening te houden met een wachttijd van hooguit drie maanden.
 3. Indien de commissie daartoe redenen ziet, kan zij de aanvrager uitnodigen om in persoon de aanvraag nader toe te lichten.

F. Beslissing

 1. Het fonds is bevoegd om aanvullende voorwaarden te stellen voor wat betreft de uitvoering van het project/de activiteit en de verantwoording van de besteding van de subsidie.
 2. De toekenning of afwijzing van een subsidieaanvraag wordt per e-mail meegedeeld.
 3. Over de beslissing van het fonds wordt niet gecorrespondeerd. Tegen deze beslissing staan geen rechtsmiddelen open.

G. Toegekende subsidie

 1. Het fonds behoudt zich het recht voor de subsidie in te trekken of de hoogte daarvan aan te passen, wanneer:
  • er niet, niet geheel of niet langer sprake is van een juiste nakoming van de afspraken of subsidievoorwaarden;
  • er geen of onvoldoende verwezenlijking van het/de beoogde project/activiteiten plaatsvindt/plaatsvond;
  • de subsidie niet of niet volledig benodigd is;
  • faillissement, surseance van betaling of een schuldsanering wordt aangevraagd van de aanvrager, dan wel beslag wordt gelegd op activa van de aanvrager;
  • binnen de in het subsidiebesluit gestelde termijn of anderszins daartoe te zijn verzocht van de aanvrager geen schriftelijke verklaring is ontvangen dat het/de beoogde project/activiteiten zal doorgaan;
  • geen financiële verantwoording van de aanvrager is ontvangen, nadat de aanvrager hiervoor ingebreke te hebben gesteld,
 2. In de onder punt G.1. genoemde gevallen kan door het fonds ook gehele of gedeeltelijke restitutie worden geëist.
 3. De aanvrager mag diens rechten of verplichtingen uit hoofde van de subsidieovereenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het fonds aan derden overdragen.
 4. Indien de aanvrager nalaat om met het fonds in overleg te treden over herbestemming, of indien dit overleg niet leidt tot overeenstemming over herbestemming, behoudt het fonds zich het recht voor de verleende subsidie geheel of gedeeltelijk terug te vorderen.Indien een subsidie (gedeeltelijk) is besteed aan de aankoop of inkoop van één of meer goederen of diensten, dient de aanvrager tijdig met het fonds in overleg te treden over de herbestemming hiervan, wanneer:
  • de aanvragende organisatie ophoudt te bestaan en/of
  • deze goederen of diensten niet of niet meer gebruikt worden voor het project of de activiteiten waarvoor de aanvrager deze volgens de aanvraag bestemd had.
 5. Binnen drie maanden na afloop van het project/de activiteit moet een inhoudelijk verslag en een afrekening van het project/de activiteit worden gestuurd naar het e-mailadres fonds@midzomergracht.nl. Het inhoudelijk verslag is voorzien van foto’s, pr-materiaal en eventuele links naar andere relevante informatie.
 6. Het fonds controleert de besteding van de subsidie via een bestedingsverklaring en overzicht van inkomsten en uitgaven. De indeling van het overzicht van inkomsten en uitgaven is gelijk aan die van de definitieve begroting, zoals de aanvrager deze aan het fonds heeft toegestuurd, zodat vergelijking mogelijk is. Op eerste verzoek hiertoe van het fonds dient de aanvrager de bonnen en facturen te overleggen. Het fonds behoudt zich het recht voor om de inkomsten en uitgaven van het project/de activiteit bij de aanvrager te (laten) controleren, waaraan de aanvrager alle medewerking dient te verlenen. Voorts behoudt het fonds zich het recht voor om bij twijfel over de juistheid van het de afrekening een verklaring van een accountant te vragen. De kosten hiervoor zijn voor de aanvrager.

H. Overige voorwaarden

 1. Het fonds behoudt zich het recht voor publiciteit te geven aan de door het fonds verstrekte subsidie.
 2. Bij toekenning van de subsidie kan het fonds in het besluit bepalen dat aanvrager het logo van het Kees van den Berg-Fonds op de publicaties van het project/de activiteit dient te vermelden. Denk hierbij aan de website, posters, flyers en/of programmaboekjes. Het logo wordt in dat geval aan de aanvrager verstrekt.
 3. De aanvrager dient bij toekenning van een subsidie ten minste twee vertegenwoordigers van het Kees van den Berg-Fonds in de gelegenheid te stellen het project/de activiteit kosteloos te bezoeken.
 4. Het project/de activiteit moet binnen twaalf maanden na toekenning van de subsidie plaatsvinden. Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is, kan hiervan worden afgeweken, mits hiertoe van tevoren schriftelijk is verzocht.
 5. Aan correspondentie of gesprekken voorafgaand aan de daadwerkelijke beslissing van het fonds kunnen geen rechten worden ontleend.
 6. Aan de subsidievoorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
 7. De subsidievoorwaarden kunnen gewijzigd worden. De meest actuele versie is op de website (www.midzomergracht.nl) te vinden.