Cookies
Het Midzomergracht festival gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken. .

Privacyverklaring
Van het Eindfeest Roze Lente in 1997 naar een 10-daags festival met honderd activiteiten. 10 dagen feest voor meer acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit en meer zichtbaarheid van de Utrechtse LHBTI+-gemeenschap bij een zo groot mogelijk publiek. Het Midzomergracht festival is een feest waar je elkaar ontmoet en waar vooroordelen worden weggenomen. Met aandacht voor sport, educatie, cultuur & pride. Voor iedereen. Ongeacht leeftijd, gender en seksuele voorkeur.

Het Midzomergracht festival wordt georganiseerd door stichting De Overkant.

Als bezoeker, deelnemer, donateur, vrijwilliger of partner bent van/bij het Midzomergracht festival/stichting De Overkant, verwerken wij mogelijk gegevens over u.

Verwerking persoonsgegevens
Stichting De Overkant vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar bezoekers, deelnemers, donateurs, vrijwilligers en partners van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Stichting De Overkant houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving.

In dit privacy statement lichten wij aan de hand van de verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. De laatste aanpassing is gedaan op 24 mei 2018. Via de hyperlink Privacyverklaring onderaan de website van het Midzomergracht festival kunt u de laatste versie altijd inzien. U kunt het privacy statement printen en/of opslaan door gebruik te maken van de daarvoor bestemde knop bovenaan de pagina.

Gebruik van website van het Midzomergracht festival
Stichting De Overkant werkt met één website. Als u gebruik maakt van deze website, verzamelen wij persoonsgegevens om uw ervaring op onze website te kunnen verbeteren. Wij maken gebruik van Google Analytics en de software van onze hosting provider TransIP om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. Deze services plaatsen enkele tracking cookies en registreren onder andere uw IP adres.

Websites van andere partijen
Op de website van het Midzomergracht festival treft u links aan naar andere websites. Stichting De Overkant is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de site die u bezoekt.

Sociale media
Het Midzomergracht festival is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, Twitter en Instagram. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. Stichting De Overkant volgt ook zelf sociale mediakanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over u. Stichting De Overkant maakt gebruik van (marketing)diensten van derden, zoals Facebook. Voor deze diensten kunnen wij gehashte adressen verstrekken aan derde partijen, zodat deze partijen gericht mensen kunnen benaderen voor marketingacties van het Midzomergracht festival.

Vragen
U kunt stichting De Overkant vragen stellen via post, mail en het online formulier op www.midzomergracht.nl. In geval van vragen per post en online registreren wij uw naam en eventueel aanvullende gegevens indien u bijvoorbeeld informatie toegestuurd wilt krijgen. Wanneer u contact met ons opneemt, geeft u hiervoor toestemming. Wij zullen deze informatie alleen gebruiken voor het doel waarmee u contact met ons opgenomen heeft. Als u gebruik maakt van het online formulier dan vragen wij u de volgende gegevens in te vullen: voornaam, achternaam en e-mailadres. Om u beter te kunnen helpen vragen wij u in het keuzemenu aan te geven aan wie u de vraag wilt stellen. Om die reden moet u toestemming geven voor het gebruik van deze gegevens als u het formulier verstuurt. Wij gebruiken uw gegevens enkel voor het beantwoorden van uw vraag. Voor de omgang met privacy door onze e-mail provider verwijzen we u naar diens privacy statement.

Doneren
Als u geld doneert aan stichting De Overkant, kunnen wij persoonsgegevens zoals contactgegevens en betaalgegevens registreren. Gegevens van donateurs worden gebruikt om donaties uit te voeren.

Vrijwilliger worden
U kunt het Midzomergracht festival op verschillende manieren als vrijwilliger helpen. Van vrijwilligers registreren wij de volgende contactgegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Afhankelijk van de activiteit waarvoor u zich als vrijwilliger aanmeldt, zullen wij aanvullende gegevens registeren als dit nodig is voor het uitvoeren van de betreffende activiteit. Persoonsgegevens van vrijwilligers worden gebruikt ter uitvoering van de activiteiten waarvoor u zich heeft aangemeld en om u te informeren over relevante evenementen voor vrijwilligers en, indien u hier akkoord mee gaat, u te vragen ook in de toekomst een bijdrage te leveren. Deze gegevens worden opgeslagen op Google Drive. Hier is het privacybeleid van Google van toepassing.

Nieuwsbrief van het Midzomergracht festival
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief van het Midzomergracht festival. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. Hiervoor maken we gebruik van Mailchimp. Bij het ontvangen van de nieuwsbrief gaat u akkoord met het privacybeleid en de privacyvoorwaarden van Mailchimp. Er wordt maximaal één nieuwsbrief per maand verstuurd. In elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u zich kunt afmelden.

Uw rechten
U hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door je ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie. Wij zullen u dan geen (verdere) marketinginformatie sturen. In alle automatische mailcorrespondentie die wij u sturen, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Als u hiervan gebruik maakt, zult u dergelijke berichten niet meer ontvangen. Houdt u er alstublieft rekening mee dat uw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt; stichting De Overkant kan niet uitsluiten dat uw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting maar doet haar uiterste best dit te voorkomen.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn dataverbindingen beveiligd. Verder maakt stichting De Overkant gebruik van toegangscontrole.

Verstrekking aan derden
Stichting De Overkant kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als bewerker voor stichting De Overkant en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor stichting De Overkant optreden als bewerker hebben een bewerkersovereenkomst met stichting De Overkant afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van stichting De Overkant. Voor het overige verstrekt stichting De Overkant alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Doorgifte buiten Europa
Uw persoonsgegevens zullen alleen door stichting De Overkant of door de stichting ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor stichting De Overkant de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Contact
Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy statement kunt u contact opnemen met ons team via het online contactformulier of door een mail te sturen naar secretariaat@midzomergracht.nl. Tevens kunt u een brief richten aan Stichting de Overkant: Stichting de Overkant, T.a.v. het secretariaat, Postbus 35, 3500 AA Utrecht.